ارتباط از راه دور تجهیزات و IOT

 

جهت دریافت ‌IP تجهیزات به منظور اتصال به دستگاه و تنظیمات مورد نیاز با شرکت تماس حاصل فرمایید.