اختراعات ثبت شده وتایید شده

 

تاکنون بالغ بر ۱۵ اختراع به ثبت رسیده و مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران، بنیاد ملی نخبگان و … قرار گرفته است.