• دوره تخصصی PSCAD/EMTDC
  • دوره تخصصی MATLAB
  • دوره تخصصی Digsilent
  • دوره تخصصی AVR
  • دوره تخصصی کیفیت توان و پایش
  • دوره تخصصی طراحی فیلترهای هارمونیکی
  • دوره تخصصی زمین و نحوه ارتینگ
  • دوره تخصصی کارآفرینی و تجاری سازی

دوره های بصورت فصلی و با آگهی در سایت اطلاع رسانی می گردد.

Azhmansanat Company