-طراحی سیستم های تشخیص عیوب مبتنی بر پرداش تصویر

-طراحی سیستم های ضد برخورد راداری

-طراحی سیستم های تشخیص عیوب عمقی و سطحی مبتنی بر الکترومغناطیس

-طراحی سیستم های جهت یاب پارامترهای کیفیت توان

-طراحی سیستم تشخیص سرباره های کوره های قوس الکتریکی

-طراحی و ساخت سنسورهای حرکتی

Azhmansanat Company