1. طراحی سیستم‌های ذخیره ساز مبتنی بر DNA
  2. طراحی سیستم‌های هوشمند جهت کاهش انرژی
  3. طراحی سیستم‌های تولید انرژی الکتیریکی مبتنی بر سیستم‌های میکروبی و ژنتیکی
  4. سیستم پالایش سلامت

 

Azhmansanat Company